Wat is DAC 6, en wat zijn de gevolgen ervan op grensoverschrijdende fiscale regelingen?

De Europese richtlijn die bekend staat als “DAC 6” is in maart 2020 aangenomen, op 1 juli 2020 in werking getreden en met terugwerkende kracht vanaf 25 juni 2018 van toepassing. De Richtlijn wil het toepassingsgebied van de Common Reporting Standards (CRS) en de Automatische Uitwisseling van Inlichtingen tussen de EU-lidstaten uitbreiden. Zo ontstaat er meer transparantie over potentieel agressieve fiscale planningsregelingen die cliënten opzetten. DAC 6 is zowel van toepassing op natuurlijke als rechtspersonen die gebruik maken van grensoverschrijdende fiscale planningsstrategieën waarbij minstens één EU-land betrokken is.

De bedoeling is echter niet om een heksenjacht te ontketenen en op zoek te gaan naar fiscale structuren die voldoen aan de regelgeving en robuust zijn vanuit fiscaal oogpunt, of om belastingen te heffen, maar om legale strategieën te identificeren om belastingen te vermijden, met het oog op een eventuele aanpassing van de wetgeving in de toekomst.

Wat zijn de gevolgen voor OneLife en haar cliënten?

De nieuwe Richtlijn houdt in dat OneLife alle verzekeringspolissen moet rapporteren die voldoen aan onderstaande criteria:

  • Fiscale planningsstructuren die als agressief worden beschouwd;
  • Grensoverschrijdende strategieën waarbij minstens één EU-lidstaat betrokken is;
  • Structuren die voldoen aan één of meerdere ‘wezenskenmerken’ (zgn. “hallmarks”) die vermeld worden in de verordening. Een wezenskenmerk is een eigenschap of kenmerk van een grensoverschrijdende constructie, die verplicht moet worden gerapporteerd indien hieraan werd voldaan. Bovendien kan er ook een zogenaamde Main Benefit Test[1] (MBT) van toepassing zijn, om na te gaan of het voornaamste voordeel van de fiscale constructie met OneLife als tussenpersoon, erin bestaat een belastingvoordeel te verkrijgen.

Het is echter belangrijk om in het achterhoofd te houden dat agressieve fiscale planning op zich een perfect legale activiteit is, en dat er geen sancties bestaan voor OneLife-cliënten ten gevolge van voornoemde meldingsplicht. Voldoen aan DAC 6 is bijgevolg geen element dat het acceptatieproces om cliënt te worden in de weg staat. 

Een vennootschap die echter de meldingsplicht niet nakomt, of haar meldingsplicht slechts gedeeltelijk nakomt, kan een boete tot 250.000 EUR krijgen. Volgens Artikel 8ab van DAC 6 moet elke Lidstaat de nodige maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat tussenpersonen informatie waarvan zij kennis hebben, die zij bezitten of controleren, melden bij de bevoegde instanties met betrekking tot rapporteerbare grensoverschrijdende constructies. Binnen het toepassingsgebied valt elke persoon of vennootschap die een rapporteerbare grensoverschrijdende constructie opzet, verhandelt, organiseert of ter uitvoering beschikbaar stelt, dan wel de uitvoering van een dergelijke constructie beheert, of weet of redelijkerwijs kan weten dat hij zich ertoe heeft verbonden advies te verstrekken met betrekking tot de uitvoering van een rapporteerbare grensoverschrijdende constructie.

Bijgevolg is OneLife enkel verplicht een verzekeringscontract te melden indien geen enkele partner (bv. de verzekeringstussenpersoon) dit reeds heeft gedaan of indien OneLife iets heeft toe te voegen aan de aangifte van de partner. Zoniet kan OneLife gewoon verwijzen naar de aangifte van de partner of vice versa. De reporting is bijgevolg niet vertrouwelijk en kan worden gedeeld met de bemiddelaar en/of cliënt.

Hoe en wanneer zal OneLife de aangifte doen?

Aangezien de voornoemde wetgeving sinds 25 juni 2018 met terugwerkende kracht van toepassing is, heeft OneLife alle bestaande verzekeringscontracten waarop de betroffen criteria van toepassing zijn, al aangegeven. Anderzijds zullen nieuwe contracten, indien aan de voorwaarden is voldaan, worden aangegeven wanneer zij in werking treden. OneLife heeft na afsluiting van het contract of het optreden van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de aangifte, dertig dagen de tijd om deze verplichting te vervullen, maar in geen geval zal het contract worden geblokkeerd wegens DAC 6. Uiteindelijk heeft de cliënt immers het wettelijke recht om aan fiscale planning te doen.

 

Wellicht heeft u ook interesse in:

[1] een test die het belangrijkste, meest uitgesproken voordeel weergeeft