Ontmoet Georges

Georges is getrouwd met Mireille onder het stelsel van scheiding van goederen. Ze wonen allebei in Lyon, waar ze als kaderlid werken en een ruim inkomen hebben. De twee kinderen van het echtpaar, Jeanne en Pierre-Alain, naderen de dertig. Beiden zijn met succes aan hun carrière begonnen en wonen als koppel respectievelijk in Parijs en Bordeaux. Ze lijken vastbesloten om in deze twee steden hun leven op te bouwen.

Hun doelstellingen

 • liquide middelen beleggen die niet noodzakelijk zijn om de levensstandaard te handhaven
 • over een mogelijke waarborg beschikken voor de aankoop van vastgoed
 • de overdracht van zijn vermogen voorbereiden

De oplossing van OneLife

De doelstellingen van George zijn duidelijk, maar niet evident. Zijn makelaar weet dat de Franse context niet voldoende flexibiliteit biedt om zowel aan zijn wensen inzake vermogensbeheer als aan zijn doelstellingen inzake vastgoed en nalatenschap te voldoen. Desalniettemin, kan hij met de hulp van de experts van OneLife een op maat gemaakte oplossing aanbieden, die toch aan de vereisten voldoet.

De oplossing die de experts van OneLife voorstellen, is om een Luxemburgse levensverzekering af te sluiten:

 • George wordt de verzekeringnemer, en het is zijn leven dat verzekerd zal worden.
 • Dankzij een begunstigingsclausule met opsplitsing van blote eigendom en vruchtgebruik krijgt Mireille bij het overlijden van George het vruchtgebruik en de kinderen de blote eigendom.

 

De flexibiliteit van de Luxemburse levensverzekering maakt het mogelijk om verscheidene beleggingsinstrumenten in hetzelfde contract onder te brengen.

 • Een ‘Buy & Hold’ gespecialiseerd verzekeringsfonds (SIF1 Buy & Hold) voor het deel dat belegt in ‘papieren vastgoed’. Dat fonds zal beleggen in – niet-genoteerde – Franse obligaties die zijn uitgegeven door één of meerdere Franse vastgoedvennootschappen. Die obligaties zullen tot eindvervaldag worden aangehouden, zoals voorgeschreven door de Buy & Holdregels van het SIF.
 • Een gespecialiseerd verzekeringsfonds onder adviesbeheer (SIF Advisory) voor de meer traditioneleactivaklassen. Het vermogen dat in dit deel van het contract werd belegd, zal worden toevertrouwd aan een Luxemburgse bewaarbank en geniet de verhoogde bescherming van de Luxemburgse levensverzekering. Georges zal worden bijgestaan door een financieel beleggingsadviseur om zijn beleggingen zo goed mogelijk te spreiden via beleggingsfondsen die gespecialiseerd zijn in Europese bedrijven. De adviseur zal in zijn voorstellen rekening houden met andere roerende beleggingen die George aanhoudt om zo een complementaire strategie op punt te stellen.

 

Verwezenlijking van de doelstellingen

Vanuit vermogensoogpunt

 • Dankzij de combinatie van het SIF Buy & Hold en het SIF Advisory kunnen de beleggingsdoelstellingen van Georges worden gerealiseerd.
 • Indien hij in de toekomst nog vastgoed zou kopen, zal het deel van het contract belegd in het SIF Advisory Georges toegang geven tot een Lombardkrediet, of een waarborg bieden voor een krediet zonder dat het contract moet worden afgekocht, waardoor de vermogens- en nalatenschapsdoelstellingen niet in het gedrang komen.

 

Vanuit fiscaal oogpunt

Gedurende de looptijd van het contract

 Zolang Georges zijn contract niet geheel of gedeeltelijk afkoopt, is de gekozen oplossing voor hem fiscaal neutraal

 • Zonder afkoop is tevens het bezit van Franse obligaties via het contract fiscaal neutraal.
 • Inkomsten van andere aard en/of afkomstig van andere landen, verkregen uit beleggingen in ICBE’s, kunnen bij betaling in het land van herkomst van elk actief aan een bronheffing worden onderworpen.

 

Bij de ontbinding van het contract

Wanneer Georges overlijdt, zal het contract op dezelfde wijze worden behandeld als een Franse levensverzekering:

 • Het fiscaal gunstige regime van de levensverzekering wordt toegepast op de premies die Georges heeft gestort, aangezien die werden betaald toen hij 60 jaar oud was, met andere woorden vóór de 70ste verjaardag van degene wiens leven verzekerd is (art. 990 ICGI).
 • Dankzij de begunstigingsclausule die de blote eigendom en het vruchtgebruik opsplitst, zal het vruchtgebruik aan Mireille toekomen en de blote eigendom aan de kinderen.
 • Dat gebeurt fiscaal vriendelijk, afhankelijk van de leeftijd van de vruchtgebruiker op het moment van de ontbinding, en overeenkomstig de Franse fiscale wetgeving. Bij het overlijden van de vruchtgebruiker worden de kinderen volle eigenaars zonder bijkomende belastingen.
 • Ook de formulering van de begunstigingsclausule laat ruimte voor flexibiliteit. Als Mireille het vermogen niet nodig heeft op het ogenblik dat het contract wordt ontbonden, kan ze immers verzaken aan haar vruchtgebruik. Zo komt de volle eigendom meteen toe aan hun kinderen, Jeanne en Pierre-Alain.

 

Conclusie

Dankzij de begeleiding van OneLife kon de makelaar van Georges een oplossing op maat voorstellen die aan de doelstellingen van Georges voldoet en juridisch en fiscaal zeker is.

 

Wilt u meer weten?

Ontdek in onze white paper de voordelen van een Luxemburgse levensverzekering en, aan de hand van concrete gevallen, de toepassing ervan.

 

 

Ook deze onderwerpen zouden u kunnen interesseren:

1000 levens, OneLife – Case study #1