De Portugese begrotingswet 2024, goedgekeurd op 30 november 2023, heeft het Non-Habitual tax resident-regime (NHR) met ingang van 1 januari 2024 ingetrokken.

Desalniettemin:

  • Individuen die tot 31 december 2023 fiscaal inwoner van Portugal zijn geworden, kunnen tot 31 maart 2024 een beroep doen op het NHR-regime
  • Personen die tot 31 december 2024 hun fiscale woonplaats in Portugal hebben, kunnen tot 31 maart 2025 een aanvraag indienen voor het NHR-regime, mits zij voldoen aan de voorwaarden van de in de wet gestipuleerde grandfathering-clausule (bijvoorbeeld toezegging van arbeidsovereenkomst, verblijfsvisum of -vergunning, …)

Houd er rekening mee dat voor degenen die reeds van het bestaande regime profiteren, dit van toepassing blijft (d.w.z. tot het einde van de 10-jaarsperiode die in het Portugese belastingwetboek is vastgelegd).


Nieuwe fiscale stimulans voor activiteiten met een “hoge” toegevoegde waarde

Belastingplichtigen met specifieke activiteiten (bijv. een rol in het hoger onderwijs, specifieke sectoren met hoge toegevoegde waarde of startende ondernemingen) die in 2024 fiscaal inwoner worden en in de vijf voorafgaande jaren geen fiscaal inwoner van Portugal waren, kunnen profiteren van een speciaal belastingtarief van 20% op hun netto-inkomen gedurende een periode van 10 opeenvolgende jaren vanaf het jaar van registratie als inwoner van Portugal.

De volgende belastingplichtigen komen niet in aanmerking voor deze regeling:

  • zij die profiteren of hebben geprofiteerd van het regime voor niet-ingezetenen
  • de belastingplichtigen die hebben gekozen voor belastingheffing onder Sectie 12-A (Programma Return/Regressar) van de IRS Code

=> Van deze nieuwe fiscale stimuleringsmaatregel kan slechts eenmaal gebruikgemaakt worden.

Activiteiten die in aanmerking komen voor de nieuwe regeling

  • onderwijs in het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, met inbegrip van wetenschappelijk werk in entiteiten, structuren en netwerken die zich bezighouden met de productie, verspreiding en overdracht van kennis, geïntegreerd in het nationale wetenschaps- en technologiesysteem, alsmede banen en leden van bestuursorganen in entiteiten die erkend zijn als technologie- en innovatiecentra, binnen de werkingssfeer van Wetsdecreet nr. 126-B/2021, van 31 december; of
  • onderzoek en ontwikkeling van personeel waarvan de kosten in aanmerking komen voor de fiscale stimuleringsregeling voor onderzoek en bedrijfsontwikkeling, overeenkomstig artikel 37, lid 1, onder b), van de investeringsbelastingwet; of
  • gekwalificeerde jobposten en leden van statutaire organen, in entiteiten die economische activiteiten uitvoeren die door het Agentschap voor investeringen en buitenlandse handel van Portugal, E. P. E. of door IAPMEI – Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie, I.P. worden erkend als relevant voor de nationale economie, met name in de context van het aantrekken van productieve investeringen, alsmede het verminderen van regionale asymmetrieën.

Bij wijze van uitzondering bepaalt de wet dat belastingbetalers die buitenlandse inkomsten ontvangen van een niet-ingezeten entiteit zonder vaste inrichting in Portugal en die gevestigd zijn in een land, gebied of regio waarvoor een “gunstiger belastingregime” geldt (d.w.z. een belastingparadijs op de zwarte lijst), onderworpen zijn aan bepaalde belastingregels (voor kapitaalinkomsten en vermogenswinsten) die voorzien in een autonoom tarief van 35%.

 

Tot slot

Ondanks onze expertise in de wetgeving in de markten waar we actief zijn en de bijbehorende belastingzaken, blijft onze kernactiviteit natuurlijk levensverzekeringen, en we zijn dan ook blij te kunnen melden dat nu het NHR-regime voor nieuwe aanvragers grotendeels is ingetrokken, een levensverzekering nog zinvoller is.

Er is geen successierecht van toepassing, geen vermogensbelasting of schenkingsrecht, geen uitstapbelasting of lokale stamp duty-belasting. Bovendien is Wealth Portugal, ons product voor de Portugese markt, belastingneutraal – de toepasselijke belastingregels zijn die van het land waar de cliënt woont -, biedt het belastinguitstel, wat betekent dat er geen vermogenswinstbelasting wordt geheven op verkopen en arbitrages van onderliggende activa[1], en geldt er een preferentiële belastingregeling voor afkopen, met tot 60% belastingaftrek afhankelijk van de anciënniteit van het contract en een gunstig belastingregime voor NHR.

En zelfs voor degenen die nog steeds profiteren van het NHR-regime, blijft levensverzekering zeker zijn voordelen hebben, omdat niet alle inkomsten zijn vrijgesteld onder het Portugese NHR-regime (bijv. vermogenswinsten of uitkeringen uit fiduciaire structuren). Een levensverzekering is daarom voordelig om belasting volledig uit te stellen als cliënten bijvoorbeeld portefeuilles hebben die aanzienlijke vermogenswinsten genereren als gevolg van “hoge rotatie” (kopen en verkopen).

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Luxemburgse levensverzekeringen?

[1] alleen in geval van gedeeltelijke of volledige afkoop en zelfs dan is de toepasselijke belasting degressief, afhankelijk van de houdperiode vanaf het moment van uitgifte. Als de verzekeringnemer het contract meer dan 8 jaar aanhoudt, is het belastingtarief dat van toepassing is bij afkoop 11,2%, wat aantrekkelijker is dan het gewone tarief van 28%.