De Zweedse bankencrisis van 1992, de Aziatische financiële crisis van 1997, de dotcomcrash van 2001 en de wereldwijde financiële crisis van 2008… De afgelopen jaren hebben we talrijke crisisperiodes meegemaakt. Door de ongeziene tijden die we beleven tengevolge van de Covid-19 pandemie en andere mogelijke onrust in de toekomst, is bescherming nog nooit zo belangrijk geweest. Uiteraard denken we dan aan gezondheidsverzekering voor onszelf en ons gezin, maar ook aan kapitaalbescherming voor onszelf en de volgende generatie. In dit kader past een levensverzekering perfect, want bescherming maakt nu eenmaal deel uit van het DNA.

Levensverzekeringen in een notendop

Een levensverzekeringsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de levensverzekeringsmaatschappij, zich tegen betaling van een premie verbindt aan een andere partij, de verzekeringnemer, tot het verstrekken van een uitkering (betaling aan de begunstigde) bij het plaatsvinden van een onzekere gebeurtenis (het overlijden van de verzekerde).

Hoe worden de activa van cliënten beschermd met een Luxemburgs levensverzekeringscontract?

Door in te schrijven op een verzekeringspolis betaalt de verzekeringnemer een premie die wordt belegd in onderliggende activa die gekoppeld zijn aan de levensverzekeringspolis. Die onderliggende activa (de ‘technische voorzieningen’) moeten worden aangehouden bij een onafhankelijke bewaarbank op een rekening die afgescheiden is van de activa van de levensverzekeringsmaatschappij en van de bank zelf.

De bewaarbank moet erkend zijn door en onder toezicht staan van de Luxemburgse toezichthouder van de verzekeringssector, het Commissariat aux Assurances (CAA).  Het CAA houdt eveneens de solvabiliteitsratio’s van elke levensverzekeringsmaatschappij nauwlettend in de gaten.

Dit volledige beschermingsmechanisme noemen we de Veiligheidsdriehoek, een specifieke Luxemburgse beschermingsmaatregel die in geen enkel ander land bestaat.

Wat gebeurt er indien de verzekeringnemer in slechte persoonlijke financiële papieren zit?

De activa van de verzekeringnemer zijn te allen tijde beschermd tegen de vorderingen van mogelijke schuldeisers. De rechten om de verzekeringspolis af te kopen of in pand te geven, komen uitsluitend de verzekeringnemer1 toe. Daardoor kunnen deze rechten niet in beslag worden genomen of worden uitgeoefend door de schuldeisers van de verzekeringnemer, noch kunnen de schuldeisers de verzekeringnemer dwingen deze rechten in hun voordeel uit te oefenen.

Hieruit vloeit tevens voort dat de verzekeringspolis als dusdanig niet in beslag kan worden genomen of geblokkeerd door een derde partij of schuldeiser, omdat de polis en de onderliggende activa ervan in feite op naam staan van de verzekeraar. Op dat vlak kunnen we nog vermelden dat indien een verzekeringnemer intekent op een Luxemburgse levensverzekeringspolis, de juridische eigendomstitel wordt overgedragen aan de verzekeraar.

Bijgevolg is de verzekeringnemer volledig beschermd tenzij hij/zij uiteraard zijn/haar verzekeringspolis volledig of gedeeltelijk zou afkopen en de opbrengst/cash zou worden uitgekeerd op de persoonlijke rekening van de verzekeringnemer. Vanaf dat moment zouden de cash/financiële activa immers niet meer tot de polis behoren, en zou de bescherming van het Luxemburgse verzekeringsstelsel komen te vervallen.

Tot slot, maar niet minder belangrijk om te vermelden, is dat bovenstaande bepalingen uitwerking zullen hebben, tenzij de premies die worden gestort in de polis duidelijk overdreven hoog zijn ten opzichte van het totale vermogen van de verzekeringnemer of de storting met frauduleus opzet gebeurde, voornamelijk om activa te verbergen of te verduisteren voor rechtmatige vorderingen van derde schuldeisers.

In een notendop:

-Luxemburg biedt een uniek kader om beleggers te beschermen, dankzij de Veiligheidsdriehoek;

-De levensverzekeringspolis is intrinsiek verbonden aan het principe van de onbeslagbaarheid. Krachtens de Luxemburgse Verzekeringswet komen de afkooprechten uitsluitend de verzekeringnemer toe, en kunnen zij niet worden uitgeoefend door derden, met inbegrip van mogelijke schuldeisers;

-Het Luxemburgse regelgevende kader dat van toepassing is op levensverzekeringsproducten garandeert volledige vertrouwelijkheid aan de verzekeringnemer, i.e. het contract wordt niet bekendgemaakt in een openbaar/officieel register;

-Naast de bescherming biedt het Luxemburgse beleggingskader gesofisticeerde beleggers ook toegang tot een brede waaier aan financiële activa volgens hun profiel en financiële objectieven.

Allicht heeft u ook interesse in:

Luxemburg: een veilig en gerenommeerd financieel centrum dat aan alle regels voldoet
Waarom het Luxemburgse contract?
Meeneembare levensverzekering – wees zo mobiel als u wilt!