In het eerste deel van onze tweedelige blog die stilstond bij concrete gevallen van Internationale Planning, kon u kennis maken met Mary en James, een Brits paar dat op zoek was naar een oplossing voor vermogensbeheer en successieplanning die aansluit bij de internationale familiale omgeving waarin zij leven. Mary en James gingen met pensioen in Frankrijk terwijl hun twee kinderen gevestigd bleven in het Verenigd Koninkrijk, met als bedoeling om later opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk te verhuizen.

In Deel I van ons artikel belichtten we de voordelen van een Luxemburgse levensverzekering voor Mary en James: de Luxemburgse fiscale neutraliteit, de mogelijkheid om te werken met meerdere valuta’s, de flexibiliteit van de belegging en de meeneembaarheid, die zorgt voor gemoedsrust.

In Deel II staan we stil bij het gunstige fiscale kader van de Luxemburgse levensverzekeringspolissen waarvan Franse inwoners kunnen profiteren, in vergelijking met een klassieke portefeuille.

In Frankrijk kunnen levensverzekeringen genieten van een gunstig fiscaal kader in vergelijking met klassieke portefeuilles:

o Belastinguitstel op de opbrengsten binnen de polis

Het inkomen dat Tak-23 (unit-linked) levensverzekeringen opleveren, wordt onderworpen aan belastingen en aan een socialezekerheidsbijdrage van 17,2%, maar enkel bij de gedeeltelijke of volledige afkoop van de polis. Hierdoor kan men genieten van een belastinguitstel en kan de onderliggende portefeuille (tot op zekere hoogte) actief worden beheerd, tegen een lagere kostprijs.

=> In de praktijk komt dit voor Mary en James neer op het volgende:

aangezien hun belegging plaatsvond na 27 september 2017[1], zijn Mary en James bij een gedeeltelijke of volledige afkoop in principe een forfaitaire belasting verschuldigd van 30% (12,8% inkomstenbelasting en 17,2% socialezekerheidsbijdrage[2] op de meerwaarde). De polishouder kan er echter ook voor kiezen om zijn roerende inkomen meer globaal te laten belasten tegen het progressieve tarief van de inkomstenbelasting.

Het is interessant dat levensverzekeringen in Frankrijk niet onderworpen zijn aan de premietaks, en niet onder de uitstapbelasting vallen indien men zou verhuizen.

o Gunstige fiscale behandelingen van nalatenschappen

Vanuit Frans fiscaal oogpunt zijn echtgenoten en wettelijk samenwonende partners (PACS), indien degene die de levensverzekering heeft afgesloten zou overlijden, volledig vrijgesteld van erfenisbelasting.

Voor andere begunstigden die werden aangeduid in een begunstigingsclausule, is onderstaande regeling van kracht:

– Voor premies die werden betaald na de 70e verjaardag van degene die de levensverzekering heeft afgesloten, genieten alle andere begunstigden(*) van een belastingvrijstelling van 152.500 euro per begunstigde. Boven dat bedrag worden de uitkeringen bij overlijden als volgt belast:

     • 20% op het gedeelte van de uitkering bij overlijden van minder dan of gelijk aan 700.000 euro
en
     • 31,25% op het gedeelte daarboven.

– Voor premies die worden betaald na de 70e verjaardag van degene die de levensverzekering heeft afgesloten, bedraagt de belastingvrijstelling 30.500 euro per levensverzekerde. Premies die deze belastingvrijstelling te boven gaan, worden dan onderworpen aan de reguliere erfenisbelasting. Dezelfde vrijstellingen en glijdende belastingschalen gelden als voor klassieke effectenportefeuilles, afhankelijk van de familiale band.

De socialezekerheidsbijdrage van 17,2% wordt ook geheven op de meerwaarden.

=> In de praktijk komt dit voor Mary en James neer op het volgende:

indien James overlijdt wanneer hij een Franse fiscaal inwoner is, zal de Franse belasting worden geheven.

Zelfs indien de kinderen op het moment van overlijden Britse fiscaal inwoners zijn, zal de Franse belasting worden geheven, omdat hun vader een Franse fiscaal inwoner is.

– Mary zal volledig vrijgesteld zijn van belastingen.
– Harry en Sally zullen elk kunnen genieten van de belastingvrijstelling van 152.500 euro. De bedragen die deze vrijstelling overschrijden, worden dan onderworpen aan een belastingvoet van 20% (tot 700.000 euro) en 31,25% (boven de 700.000 euro).

Bovendien zullen Mary, Harry en Sally socialezekerheidsbijdragen van 17,2% verschuldigd zijn op de meerwaarden.

James en Mary hebben al hun doelstellingen bereikt, zowel nu als in de toekomst! Dankzij een Luxemburgse levensverzekering krijgen zij immers onmiddellijk een fiscaal gunstige belegging en successieplanningoplossing in handen terwijl ze in Frankrijk wonen, en gemoedsrust omdat hun belegging en successiestrategie verder loopt wanneer zij opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk zouden verhuizen.

Deze toelichtingen zijn louter een overzicht van de effecten van grensoverschrijdende successie- en vermogensplanning. De praktische gevolgen ervan moeten dus per geval worden beoordeeld samen met uw adviseur.”

Fanny Perpere
Wealth Planner

Wellicht bent u ook wel geïnteresseerd in:
Geen grenzen voor de Luxemburgse levensverzekering! – Deel I
Meeneembare levensverzekering – wees zo mobiel als u wilt!
Luxemburg: een veilig en gerenommeerd financieel centrum dat aan alle regels voldoet

 

[1] Voor polissen afgesloten na 1 januari 1990.

[2] Gelieve op te merken dat inkomsten uit levensverzekeringen na 8 jaar worden belast tegen het gunstigere tarief van 7,5% (globale belastingpercentage van 24,7%) voor een maximaal premiebedrag van 150.000 euro. Er is ook een specifieke jaarlijkse belastingvrijstelling van 4.600 euro (of 9.200 euro voor gehuwde koppels die samen een belastingaangifte indienen).

(*) Polissen afgesloten op en vanaf 20 november 1991 en premies die werden betaald op en vanaf 13 oktober 1998.