Het Verenigd Koninkrijk (VK) is sinds 1 januari 2021 geen lid meer van de Europese Unie (EU). Toen het VK de EU verliet, bestonden er geen specifieke overeenkomsten in het kader van de continuïteit van de grensoverschrijdende “Vrijheid om diensten te verstrekken” (Freedom to Provide Services) van de EU voor wat verzekeringen betreft. Laten we dus eens kijken naar de gevolgen van de Brexit voor levensverzekeringspolissen voor partners en cliënten. We zullen een onderscheid maken tussen inwoners van het VK, en Britten in het buitenland, de zogenaamde “UK expatriates”.

Context

The OneLife Company SA (“OneLife”) kan, als EU-levensverzekeringsmaatschappij gevestigd in Luxemburg, niet langer gebruik maken van het EU “vrije dienstverleningsstelsel” in het VK. Daardoor heeft OneLife beslist om over te gaan tot het “contractuele run-off-stelsel” voor het VK.

Gevolgen voor de contracten van de cliënten?

Voor inwoners van het VK betekent dit dat alle OneLife-contracten die op 31 december 2020 van kracht waren, na 1 januari 2021 ongewijzigd blijven. Nieuwe aanvragen van inwoners van het VK en hun adviseurs zijn daarentegen niet langer toegestaan.

Voor Britten in het buitenland (of inwoners van het VK die een verhuizing naar het buitenland overwegen) verandert er echter niets. Zij kunnen nog steeds profiteren van de voordelen van een Luxemburgs levensverzekeringscontract, dat in Europa en daarbuiten algemeen erkend wordt als een instrument om familievermogen te bewaren en over te dragen, aangezien het per slot van rekening een uitstekend instrument voor vermogens- en fiscale planning is. In vergelijking met andere structuren zoals trusts, stichtingen of beleggingsmaatschappijen biedt het een aanzienlijk voordeel: cliënten die voor deze oplossing kiezen, kunnen gemakkelijk advies inwinnen over de behandeling van een dergelijk beleggingsinstrument in het rechtsgebied waar zij momenteel verblijven of het rechtsgebied naar waar zij van plan zijn te verhuizen;

  • Overdraagbaarheid: Bij OneLife kunnen wij onze adviseurs en hun cliënten begeleiden bij het realiseren van hun relocatieprojecten op de best mogelijke manier. Een levensverzekering is immers een ideale, volledig overdraagbare oplossing die perfect aan individuele situaties kan worden aangepast.
  • Fiscale planning: In vergelijking met een traditionele portefeuille is een levensverzekering als langetermijnbelegging in bijna alle rechtsgebieden fiscaal voordeliger.
  • Sucessieplanning: Een levensverzekering is uiteraard het ideale instrument met zijn volledig gepersonaliseerde begunstigingsclausule en zeer flexibele structuur.

Hoe zit het met de bescherming van het vermogen van de verzekeringnemer?

Zonder de vrijheid van dienstverlening van de EU is OneLife niet langer onderworpen aan het “UK Financial Services Compensation Scheme”, maar zowel Britse polishouders als Britse onderdanen die in het buitenland wonen, profiteren nog steeds van het zeer beschermende Luxemburgse kader met

  • De Veiligheidsdriehoek, die zorgt voor een volledige scheiding tussen de activa van de polishouder en de eigen middelen van de depothoudende bank,
  • Het Super Privilege, dat inhoudt dat de verzekeringnemer de eerste schuldeiser is in geval van insolventie van de levensverzekeringsmaatschappij, en
  • Er geen beslaglegging op de activa door een derde of een schuldeiser mogelijk is, aangezien de rechten om een polis af te kopen of in pand te geven uitsluitend bij de polishouder berusten.

Wat zijn de gevolgen voor de onderliggende beleggingen in levensverzekeringspolissen?

Na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 1 januari 2021 is de toelaatbaarheid van beleggingen die in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd zijn, veranderd.

Sinds voormelde datum moeten rechtstreekse beleggingen in externe VK-fondsen beschouwd worden als beleggingen in externe fondsen van een land in OESO-zone A buiten de EER. Bovendien zijn territoria die van het VK afhangen niet langer territoria die afhankelijk zijn van een EER-land. Niettemin kan een in het VK gevestigd fonds nog steeds maximaal 25% van de polisportefeuille uitmaken, waardoor er nog steeds veel ruimte is om ICBE-fondsen op te nemen.

Als alternatief kunnen cliënten kiezen voor een Fonds Dédié met discretionair beheer, of in Portugal of Frankrijk zelfs voor een Gespecialiseerd Verzekeringsfonds waarbij de polishouder een actievere rol kan spelen in het besluitvormingsproces. In het geval van een dergelijk “polisfonds” blijven de beleggingsmogelijkheden uitgebreid en hangen de regels sterk af van de categorie van de cliënt, die bepaald wordt door de premieomvang en het netto te beleggen vermogen.

U vindt aanvullende informatie in de door het Commissariat aux Assurances gepubliceerde Informatienota 20/11, over de impact van de Brexit op de toepssing van omzendbrief LC 15/3.

Zijn er naar aanleiding van de Brexit wijzigingen met betrekking tot de tussenpersoon, depothoudende bank of vermogensbeheerder?

Aangestelde Britse vermogensbeheerders, tussenpersonen en depothoudende banken blijven na de Brexit ongewijzigd. Voor andere niet-Britse tussenpersonen blijft het echter hun eigen plicht om bij de Britse autoriteiten de nodige stappen te ondernemen, opdat zij Britse cliënten mogen blijven bedienen.

 

Voor eventuele aanvullende vragen over de Brexit en de gevolgen ervan, kunt u contact opnemen met uw tussenpersoon of het OneLife Customer Service Team via: info@onelife.com.