Vaak zien we, in het kader van de uitwerking van een familiale vermogensplanning, dat de ‘pater familias’ alle erfgenamen op precies dezelfde manier wil behandelen. Het komt ook vaak voor dat deze ‘pater familias’ de overdracht van zijn vermogen over verschillende generaties heen wil regelen, en tegelijk zoveel mogelijk controle over en toegang tot het vermogen wil behouden. 

Dankzij zijn flexibiliteit is een Luxemburgs verzekeringscontract de perfecte tool voor vermogensplanning die deze wensen inlost.

Idealiter gebeurt de uitwerking van een levensverzekeringscontract in het kader van een erfenisplanning nog vóór de nalatenschap van de ‘pater familias’ openvalt en het vermogen in kwestie effectief wordt overgedragen. Aangezien de onderliggende activa van een levensverzekeringscontract normaal  worden belegd in een fonds dat onderhevig is aan beursschommelingen, is het mogelijk dat tijdens de periode tussen de oorspronkelijke belegging en het openvallen van de nalatenschap de totale waarde die werd toegekend aan elk van de erfgenamen kan verschillen. 

Bepaalde cliënten zullen opwerpen dat de oorspronkelijke belegging voor elke erfgenaam perfect in evenwicht is, maar veel cliënten zullen daarentegen wensen dat er een perfect evenwicht bestaat wanneer de nalatenschap openvalt.

Een ‘Umbrellafonds’ zorgt voor een beter evenwicht wanneer de nalatenschap openvalt

Er bestaat gelukkig een oplossing! Met name het ‘Umbrellafonds’ dat werd voorzien in de circulaire 15/3 van het Luxemburgse Commissariat aux Assurances (Commissariaat voor Verzekeringen). Dit speciaal opgerichte en gedeelde fonds (een zogenaamde ‘Umbrella’) biedt meerdere verzekeringnemers (die huwelijkspartners zijn of nauwe familiale banden hebben, zowel in de directe lijn als de zijlijn) de mogelijkheid om gezamenlijk in te tekenen op een speciaal opgericht fonds. 

Pro memorie: in principe kan een verzekeringscontract gebaseerd zijn op meerdere speciaal opgerichte fondsen, interne collectieve fondsen en zelfs externe fondsen.

Het tegenovergestelde is echter doorgaans verboden!  In principe kan een speciaal opgericht fonds immers aan slechts één enkel verzekeringscontract gerelateerd zijn.

Desalniettemin kan OneLife uitzonderlijk aan het Commissariat aux Assurances de toestemming vragen om een speciaal opgericht ‘Umbrellafonds’ te openen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Aangezien het Umbrellafonds een speciaal opgericht fonds is, bedraagt de minimuminleg verplicht 125.000 euro per contract.

Precies hetzelfde beheer voor alle contracten 

De onderliggende activa van het levensverzekeringscontract worden voor elk contract op precies dezelfde manier beheerd. Op die manier kan het perfecte evenwicht worden verzekerd. 

Eén enkel beleggingsprofiel voor alle contracten

Aangezien het beheer precies hetzelfde is, moeten de bindende regels die betrekking hebben op een beleggingsprofiel van één van de contracten ook in de overige contracten worden nageleefd. Met andere woorden zal een profiel dat sowieso voorzichtig moet zijn (zoals voor een contract op naam van een minderjarige) betekenen dat er een algemene “voorzichtige wijze” van beheer wordt toegepast.

Aan de hand van een Umbrellafonds kan een grootvader bijvoorbeeld het totale vermogen structureren dat wordt overgedragen aan zijn kinderen en kleinkinderen, mits de naleving van de burgerrechtelijke regels inzake de wettelijke erfopvolging, het beschikbare gedeelte en de wettelijke reserve, en dat op een duidelijke en evenwichtige manier. 

Een voorbeeld van vermogensplanning… met behulp van een speciaal opgericht Umbrellafonds

  • Bij intekening

Laten we ervan uitgaan dat een cliënt twee dochters heeft, genaamd Marie en Fanny, alsook vijf kleinkinderen (Nicolas, Adrien, Elisabeth, Valentin en Victoria). De cliënt wenst dat aan elk van zijn kinderen en kleinkinderen een gelijk deel van het vermogen toekomt. Hij wil echter ook bij leven de controle over het vermogen behouden en de langstlevende echtgenoot beschermen. De oplossing die in dit geval zal worden voorgesteld aan de cliënt, bestaat erin om het vermogen te gaan structureren per erfgenaam. Er zullen dus zeven verschillende contracten worden onderschreven die deel uitmaken van één en hetzelfde beheer, en dat via het Umbrellafonds.

  • Bij overlijden van de eerste generatie

In dit geval zal het voor de vermogensplanning dus noodzakelijk zijn om alle rechten van de langstlevende echtgenoot over te dragen aan de persoon voor wie het contract was bestemd. Aangezien het vermogen duidelijk was verdeeld tussen de verschillende geïdentificeerde erfgenamen, en deze contracten deel uitmaken van één en hetzelfde beheer, bestaat er een perfect evenwicht wanneer het vermogen uiteindelijk wordt overgedragen. De structuur van de contracten ziet er op dat moment als volgt uit:

Elke nieuwe verzekeringnemer kan vrijelijk beschikken over de rechten van het contract die hem toekomen, aangezien de structurering met het oog op de successie al werd geoptimaliseerd voor de kleinkinderen, die niet enkel de hoedanigheid hebben van verzekeringnemers, maar ook van begunstigden van het contract. Bijgevolg worden er geen erfenisrechten geheven bij ontbinding van het contract. 

Families die steeds mobieler worden

Aangezien we bij vermogende families steeds vaker een stijgende mobiliteit vaststellen, zal het speciaal opgerichte ‘Umbrellafonds’ enkel onderworpen zijn aan de prudentiële wetgeving van Luxemburg, terwijl de uitgegeven contracten worden onderworpen aan de verschillende contractuele, burgerrechtelijke en fiscale regels, afhankelijk van de woonplaats van de verzekeringnemer.

 

Nicolas MILOS
Senior Wealth Planner

Wenst u meer te weten over dit onderwerp? De experts van OneLife helpen u graag verder met uw vermogens- en successieplanning en die van uw cliënten.