De Luxemburgse levensverzekeringspolissen zijn ontworpen om te voldoen aan de internationale wettelijke en fiscale normen, waardoor het vermogen van de verzekeringnemers op een echt grensoverschrijdende manier kan worden beheerd.

Sinds de publicatie van de Europese richtlijn betreffende de vrije dienstverlening kan een Europese verzekeringnemer vrij een verzekeringsovereenkomst sluiten in elk land van de Europese Unie. Het Groothertogdom Luxemburg speelde een voortrekkersrol in de toepassing van deze richtlijn en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een expertisecentrum voor grensoverschrijdende levensverzekeringen.

Deze expertise is gebaseerd op drie pijlers:

Contracten die in overeenstemming zijn met de internationale regels

De Luxemburgse contracten voldoen aan de wettelijke en fiscale verplichtingen van het land waar de verzekeringnemer woont.

Voorts leeft Luxemburg de internationale belastingnormen na, met name de internationale verdragen inzake gegevensuitwisseling en fiscale transparantie: Spaarrichtlijn, FATCA, CRS, DAC6 enz.

Echt fiscaal neutraal

Luxemburgse levensverzekeringen worden belast in het land waar de verzekeringnemer en de begunstigden wonen.

Niet-Luxemburgse ingezetenen zijn derhalve in Luxemburg aan geen enkele belasting onderworpen, noch op de betaalde premies, noch op de afkoopsommen, noch op door de verzekeraar gestorte kapitalen na beëindiging van het contract.

Deze bepalingen garanderen verzekeringnemers en begunstigden echte fiscale neutraliteit: zij worden alleen belast in het land waar zij wonen, terwijl zij profiteren van het internationale kader van de Luxemburgse contracten. Ze kunnen hun contracten ook meenemen als ze naar het buitenland verhuizen.

Meeneembare contracten bij verhuis naar het buitenland

Of het nu gaat om nieuwe carrièrekansen of een keuze in verband met pensionering, mensen worden steeds internationaal mobieler.

Voor de verzekeringnemer van een levensverzekering en zijn begunstigden houdt dit de volgende garanties in:

  • Optimale vermogensbescherming, ook als men in een ander land gaat wonen
  • Compliance met de geldende regels in de verschillende landen van fiscale woonplaats

Kenmerken van onze internationale levensverzekeringen

De Luxemburgse levensverzekeraars hebben een unieke internationale expertise ontwikkeld en kunnen zo in de meeste situaties de meeneembaarheid van het contract garanderen.

Een verhuis naar het buitenland kan inderdaad vereisen dat de kenmerken van het contract aangepast moeten worden.

  • Beleggingsinstrument
  • Activa-allocatie
  • Overlijdensdekking enz.

De teams die bij de verzekeraars instaan voor het vermogensbeheer kunnen de verzekeringnemer en zijn tussenpersoon adviseren over de beste manier om het contract aan te passen, zodat het vermogen veiliggesteld wordt en de cliënt kan genieten van de gunstigste fiscale behandeling met naleving van de internationale regels.

Wanneer de verhuisplannen naar het buitenland al bekend zijn op het ogenblik dat de verzekering wordt afgesloten, anticiperen de verzekeraars op de nodige toekomstige aanpassingen en kiezen zij de meest geschikte structuur.